Η απόφαση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σουρωτής για την πώληση των μετοχών!


Την Κυριακή 05-02-2017 πραγματοποιήθηκε η έκτακτη συνέλευση του Α.Σ.Σ., η οποία αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει στην πώληση όλου του πακέτου των μετοχών της ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. που κατέχει, ήτοι 702.471 μετοχές, επανακαθορίζοντας την τιμή εκκίνησης μετοχής στα 1,05 ευρώ. Επίσης, η γενική συνέλευση όρισε ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας με ανοιχτή δημόσια πρόσκληση και υποβολή δεσμευτικών προσφορών από τους ενδιαφερομένους σε κλειστό φάκελο, πλέον των νομιμοποιητικών εγγράφων, την Τετάρτη 22-02-2017.
Κατά συνέπεια, οι νέοι όροι της πλειοδοτικής διαδικασίας απόκτησης των μετοχών της ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. διαμορφώνονται ως εξής:
  1. Εγγυητική επιστολή διάρκειας ενός (1) μηνός ή τραπεζική επιταγή, ποσού 100.000 €
  2. Με την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών σε κλειστό φάκελο να κατατεθούν νομιμοποιητικά έγγραφα των ενδιαφερομένων. Στην περίπτωση συμμετοχής διά αντιπροσώπου απαιτείται πλέον των νομιμοποιητικών εγγράφων, η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
  3. Ο τόπος διενέργειας είναι τα γραφεία του Α.Σ. Σουρωτής, οδός Μαυρομάτη Γ, αρ. 2, στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.
  4. Ο χρόνος υποβολής των προσφορών είναι 16:00 -17:00, με τιμή εκκίνησης 1,05 €.
  1. Ημερομηνία διεξαγωγής η ημέρα Τετάρτη, 22-02-2017.
  2. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει δημοσίως μετά τις 17:00 ενώπιον της Επιτροπής, όπου θα ανακοινωθούν οι προσφερόμενες τιμές. Στη συνέχεια, σε περίπτωση που θα υπάρξουν άνω της μίας προσφοράς, βάσει των διατάξεων του κώδικα πολιτικής δικονομίας θα ακολουθήσει ανοιχτή δημόσια πλειοδοτική διαδικασία μεταξύ των δύο καλύτερων προσφορών.
  3. Η υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, και η παράδοση των μετοχών πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την καταβολή του τιμήματος. Η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή του πλειοδοτούντος κρατείται ως προκαταβολή του συνολικού τιμήματος.
  4. Οι εγγυητικές των λοιπών συμμετεχόντων επιστρέφονται σε αυτούς (πλην του πλειοδότη) μετά το πέρας της διαδικασίας.
  5. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν προσέλθει προς υπογραφή ή δεν καταβάλει εγκαίρως το υπολειπόμενο ποσό του τιμήματος, η εγγυητική καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σουρωτής.
Πηγή http://www.karfitsa.gr/

Σχόλια